Ranko Damjanovic The Hokey Pokey Lyrics

The Hokey Pokey by Ranko Damjanovic

You put your right hand in,
You put your right hand out,
You put your right hand in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That's what it's all about!

You put your left hand in,
You put your left hand out,
You put your left hand in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That's what it's all about!

You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.

You put your right foot in,
You put your right foot out,
You put your right foot in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That's what it's all about!

You put your left foot in,
You put your left foot out,
You put your left foot in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That's what it's all about!

You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.

You put your whole head in,
You put your whole head out,
You put your whole head in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That's what it's all about!

You put your belly in,
You put your belly out,
You put your belly in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That's what it's all about!

You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.

That's what it's all about!
You put your tail right in,
You put your tail right out,
You put your tail right in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That's what it's all about!

You put your whole self in,
You put your whole self out,
You put your whole self in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That's what it's all about!

You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.

Recently Searched Lyrics

Recently Viewed Lyrics

Ranko Damjanovic The Hokey Pokey Video Lyrics